ПОДСТИЦАЈИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Više
16 sep 2019 09:46 #38570 od Milošević Mirjana
У складу са Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (Службени гласник РС“ број 39/2018 од 25.05.2018. године) ближе се прописују врсте подстицаја кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла.
Подстицаји обухватају подршку сертификaцији (за лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава):
1. система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду - за правно лице и предузетника,
2. добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду - за физичко лице,правно лице и предузетника,
3. система квалитета хране према HALAL стандарду - за правно лице и предузетника,
4. система квалитета хране према KOSHER стандарду - за правно лице и предузетника,
5. производа добијених методама органске производње - за физичко лице, правно лице, предузетника и удружење.
6. производа са ознаком географског порекла - за физичко лице, правно лице,предузетника и удружење.
7. производа са ознаком „српски квалитет” за физичко лице, правно лице и предузетника ,
и то за предмет подстицаја који је реализован од 01.новембра претходне године до дана подношења захтева у текућој године. Захтев се подноси за један или више подстицаја Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину од 01.марта до 31. октобра.
Уз захтев се доставља и следећа документација:
1. сертификат, у зависности од врсте подстицаја за који се захтев подноси – копија,
2. рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу трошкова сертификације за подстицај за који се подноси захтев – оригинал или оверена копија,
3. доказ о извршеном плаћању трошкова и то: налог за уплату и одоговарајући извод оверен од стране банке за правно лице, предузетника и удружење, као и за физичко лице ако је извршено безготовинско плаћање, односно одговарајући фискални исечак уколико је физичко лице плаћање извршено готовински - оригинал или оверена копија ,
4. сертификат о акредитацији, као и обим акредитације сертификационог тела које је извршило послове сертификације, издат од стране надлежног тела за послове акредитације, и то само за подстицаје за сертификацију систем управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду и и добру пољопривредну праксу према GLOBALG.A.P. стандарду - копија.
Потребно је на Захтев уписати и број катастарске парцеле, катастарску општину и општину на којој се налази објекат, односно обавља прозводња, прерада производа који су предмет подстицаја.
Сва документација треба да гласе на подносиоца захтева и да буде издата у периоду од 01.новембра претходне календарске године до дана подношења захтева, а документација издата на страном језику мора бити преведена, издата од стране овлашћеног судског тумача.
Висина подстицаја је 50% , односно 65% за маргинална подручја, без обрачунатог пореза на додату вредност, од износа увођења стандарда, односно трошкова сертификације и утврђује се према месту у коме се налази објекат који је предмет подстицаја, односно у коме се производе производи који су предмет подстицаја. Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 500.000 динара.

Саветодавац за агроекономију
Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.591 sekundi
Powered by Kunena Forum