Četvrti javni poziv za nabavku novih traktora preko IPA fondova Evropske Unije-N

Više
14 okt 2019 12:53 #38936 od Janjić Biljana
Janjić Biljana je napravio novu temu: Četvrti javni poziv za nabavku novih traktora preko IPA fondova Evropske Unije-N
Četvrti javni poziv za nabavku novih traktora preko IPA fondova Evropske Unije-Neophodna dokumentacija uz Zahtev za odobrenje podsticaja


Predmet Javnog poziva predstavljaju investicije u fizičku imovinu I prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim deloima, uređajima I opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.
Lice ostvaruje pravo na podsticaje za nabavku samo jedan traktora u toku trajanja IPARD programa sa onom jačinom motora koja odgovara nivou njegove biljne odnosno stočarske proizvodnje.
Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta. Zahtev javnog poziva podnosi se od 24.septembra 2019.godine do 25.novembra 2019.godine. Uz zahtev neophodno je dostaviti I dokumentaciju koja je propisana Pravilnikom a za svaku pojedinačnu grupu korisnika.

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan,
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na
godinu u kojoj se podnosi zahtev;
3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:
(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u
oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i
potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i
izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u
minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu
IPARD podsticaja, ili
(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa
pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;
4) ponude u skladu sa Pravilnikom, koje se odnose na investiciju u nabavku
novog traktora i koje sadrže podatke o emisiji izduvnih gasova;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog
organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno
sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane
nadležne poreske uprave;
7) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije,
odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog
lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije
uspostavljen katastar nepokretnosti;
8) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto
kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje
predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz
katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.
Pored ove dokumentacije , preduzetnik koji vodi knjige po sistemu
prostog knjigovodstva dostavlja i:
1) poslednji bilans uspeha;
2) poslednji javno objavljeni poreski bilans, na obrascu poreske prijave za akontacionokonačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje (Obrazac PPDG-1S).
Pored dokumentacije iz stava 1.ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi
knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i:
1) poslednji bilans uspeha;
2) poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.
Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi
knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dostavlja i:
1) poslednji javno objavljeni bilans uspeha;
2) poslednji javno objavljeni bilans stanja;
3) poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2


Savetodavac za agroekonomiju PSSS Čačak
Biljana Janjić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.642 sekundi