Vinogradarski i vinarski registar-obaveza upisa

Više
16 jan 2018 08:47 #31263 od Čokojević Sanja
Čokojević Sanja je napravio novu temu: Vinogradarski i vinarski registar-obaveza upisa
Vinogradarski i vinarski registar-obaveza upisa


Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama,kao i o drugim podacima u skladu sa zakonom.Proizvođač grožđa jeste fizičko lice ,pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u vinogradarski registar.
Vinogradarski registar sadrži podatke o :
-proizvođaču grožđa
-vinogradarskim parcelama
-godišnjoj proizvodnji grožđa
Upis u registar je zakonska obaveza.
Ko ne mora da se upiše u Vinogradarski registar?
-sva lica koja proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu i to na površini koja je manja od 10 ari.
Upis u registar se obavlja na osnovu podnešenog zahteva ministarstvu na VV1 obrascu,kao i ugovora o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarske parcele na kojoj se vinograd nalazi, (ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik; dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti (rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr).
Šta upisujemo u registar?
Administrativni podaci: jedinstven i neponovljiv registarski broj,ime i prezime proizvođača grožđa,lični identifikacioni broj
Podaci o vinogradarskoj parceli : sorta,podloga,razmak sadnje između redova,razmak sadnje u redu,uzgojni oblik,godinu sadnje,prosečan prinos sa vinogradarske parcele i po ha,namenu grožđa.
Katastarski podaci:opština u kojoj se nalazi parcela,katastarska opština,jedinstven broj katast. parcele,površinu kat.parcele, informacije o delimičnoj ili potpunoj pokrivenosti parcele, tipu vlasništva nad datom parcelom.
Koje su obaveze proizvođača?
-prijava berbe ; svake godine do 15.Novembra
-promene( nove vinogradarske parcele,krčenje…) u roku od 15 dana od nastale promene
Brisanje proizvođača je moguće samo ako on donese odluku o prestanku obavljanja proizvodnje grožđa ili ako prestane da ispunjava uslove.
Upis u vinarski registar
Proizvođač šire,vina i drugih proizvoda jeste pravno lice koje je upisano u vinarski registar.
Da bi se neki proizvođač upisao u vinarski registar treba da podnese Zahtev za upis u Vinarski registar(VV2-obrazac) koji se može se preuzeti na sajtu Ministarstva. Osim zahteva potrebno je dostaviti i izvod iz Registra privrednih subjekata, dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra, dokumentaciju kojom se potvrđuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata i prostorija za proizvodnju vina. Takođe je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za zahtev za upis u registar u iznosu od 310,00 dinara, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za rešenje za upis u registar u iznosu od 1530,00 dinara.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi Vinarski registar u koji se upisuju proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koje se koristi u proizvodnji vina. Proceduru upisa u Vinarski registar pojasnila sam u prethodnom pasusu.Sva potrebna dokumentacija treba da se podnese na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sektor za poljoprivrednu politiku Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, počevši od 01.01.2018.godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra kao i obrasca zahteva za upis u Vinarski registar.(Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra kao i obrasca zahteva za upis u Vinarski registar ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011 i 61/2017). Nakon prijema i administrativne obrade zahteva Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.
Vinarski registar sadrži:
1) podatke o proizvođaču, odnosno puniocu (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);
2) podatke o odgovornom licu;
3) šifru delatnosti;
4) podatke o proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima;
5) podatke o proizvodnim pogonima i skladištima;
6) podatke o tehnološkoj opremi za preradu grožđa i za punjenje vina;
7) podatke o sudovima za proizvodnju, odležavanje i skladištenje (čuvanje) vina i drugih proizvoda;
8) podatke o laboratorijskim instrumentima;
9) podatke o prijavljenim, odnosno registrovanim žigovima;
10) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;
11) podatke o obimu godišnje prodaje i broju boca i dr.
Proizvođač je dužan da svaku promenu podataka koji se vode u Vinarskom registru prijavi u roku od 15 dana od dana nastale promene. Obaveza proizvođača vina je i da podatke o prijavi proizvodnje dostave do 31.12 tekuće godine i podatke o godišnjoj prijavi zaliha do 31.08. iste godine.

Sanja Čokojević,dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.497 sekundi