Način upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i potrebna dokumentacija

Više
26 jan 2019 14:05 #35867 od Čokojević Sanja
Čokojević Sanja je napravio novu temu: Način upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i potrebna dokumentacija
Način upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i potrebna dokumentacija

Upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar je dobrovoljan.Poljoprivredno gazdinstvo koje se upisuje u Registar, upisuje sve katastarske parcele zemljišta na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju.
Poljoprivredno gazdinstvo upisuje se u Registar kao korisnik zemljišta po osnovu:
1) prava svojine -vlasnik je tih katastarskih parcela
2) rešenja - izvoda o raspodeli komasacione mase-ako je obavljena komasacija na datim parcelama
3) ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori
nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove
poljoprivrede, jedinica lokalne samouprave, odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;
4) prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim
poslom.
U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog
zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredno društvo, zemljoradnička zadruga,
drugo pravno lice kao što je ustanova, škola, manastir, crkva i druga organizacija , preduzetnik i poljoprivrednik - fizičko lice, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.
U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog
zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome poljoprivredni proizvođač
obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno
obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i
dr.), odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati i dr.).
Zahtev za upis podnosi se područnoj jedinici Uprave-Trezoru, prema sedištu pravnog lica, odnosno
preduzetnika, odnosno prebivalištu poljoprivrednika koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva.
Zahtev za upis podnosi se na Obrascu br. 1a - Zahtev za upis, obnovu registracije i prijavu
promene podataka porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih
gazdinstava - fizičko lice - poljoprivrednik, odnosno Obrascu br.1b - Zahtev za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava pravno lice – preduzetnik; sa prilozima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstva poljoprivrednik - fizičko lice ponosi zahtev za
upis na Obrascu 1a, sa njegovim ličnim podacima, kao nosioca porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva, sa sledećim prilozima:
1) Prilog 1 - podaci o članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) Prilog 2 - izjava članova domaćinstva da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. U
slučaju da je član maloletno lice, izjavu potpisuje roditelj, odnosno zakonski staratelj;
3) Prilog 3 - podaci o zemljišnom fondu i biljnim kulturama;
4) Prilog 4 - podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju
5) Prilog 5 - izjava vlasnika i zakupca kojom određuje člana domaćinstva koji će biti upisan u
Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, dok će davalac izjave biti član
porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
6) Prilog 6 - izjava člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da prihvata da bude upisan u
Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
7) Prilog 7 - ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje
poljoprivrednog gazdinstva;
8) Prilog 8 - izjava nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i podaci o dokumentaciji koja
je priložena uz zahtev.
Pored navedenih priloga potrebno je dostaviti i :
1) ličnu kartu nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);
2) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se
prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava
svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine
privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na
korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka
komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga,
već rešenje - izvod o raspodeli komasacione mase.U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga;
3) rešenje - izvod o raspodeli komasacione mase (original ili overena fotokopija);
4) overen ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje (original ili
overena fotokopija).Ugovor o zakupu zemljišta u društvenoj svojini može se prihvatiti samo ako je zakupodavac upisan kao korisnik tog zemljišta u katastar nepokretnosti;
5) lične karte članova domaćinstva koji su prijavljeni na istom prebivalištu i koji su dali izjave da
su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopije i original na uvid). U slučaju da je
član maloletno lice, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih (fotokopije i original na uvid);
6) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva
ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda
banke ili fotokopija čekovne kartice).

Sanja Čokojević,dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.429 sekundi