Dokumentacija neophodna uz Zahtev za odobrenje isplate podsticaja za nabavku tra

Više
14 okt 2019 15:06 #38937 od Janjić Biljana
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje isplate po ovom Javnom
pozivu.
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom:
„Ne otvarati - Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora– Četvrti Javni poziv za Meru 1”,
preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.
Uz zahtev za isplatu, korisnik IPARD podsticaja dostavlja sledeću dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi:
1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list ako je
korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili
izvod, overene od strane banke;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa
izjavom dobavljača o poreklu robe, odnosno, izjavu proizvođača o domaćem poreklu robe, osim
kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog
organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno
sedištu podnosioca zahteva;
8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane
nadležne poreske uprave;
9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno
sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za
predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji,
donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje
po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije
predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno
sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi
na teritoriji autonomne pokrajine;
11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno
gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao
i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu
bilja iz propisa u sektorima voća, povrća, grožđa i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima
Evropske unije;
12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za
životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i
sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da
poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i
da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji
su usklađeni sa propisima Evropske unije;
14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo
ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja, osim kod poljoprivrednih gazdinstava
površine do 15 ha u sektoru voća i povrća za koja se ne traži ispunjenost ovih uslova, kao i da
predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane propisima
Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka, mesa i jaja;
15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava
Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu
(subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za
korišćenje podsticaja;
16) fotokopiju saobraćajne dozvole za predmetni traktor na ime korisnika podsticaja;
17) izjavu dobavljača da je isporučeni traktor novi i da njegova emisija izduvnih gasova ne
prelazi normative i standarde date u Prilogu 1 – Lista standarda emisije izduvnih gasova.
Podnosioci zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke uz zahtev za isplatu dostavljaju
i potvrdu o završenoj obuci.
Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz
stava 1. ovog člana, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za
godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, kao i overenu kopiju kartica za
nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva
za isplatu.
Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik
vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno
plaćanje i tu vrednost upisuje u obrascu zahteva za odobravanje isplate.Svetodavac za agroekonomiju PSSS Čačak
Biljana Janjić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.456 sekundi
Powered by Kunena Forum