Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за МЕРУ-7 и услови за остваривање

Više
12 okt 2020 09:49 #42996 od Janjić Biljana
Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за МЕРУ-7 и услови за остваривање права на одобравање пројекта


Право на ИПАРД подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом
којим се уређује рачуноводство.
Предузетник и привредно друштво остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:
1) је уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;
3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30
дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева;
4) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног
капитала;
5) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.
Услови за остваривање права на одобравање пројекта
Право на одобравање пројекта остварује лице ако:
1) се инвестиција налази у руралном подручју;
2) укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за
смештај које има на територији Републике Србије, није већи од 30, за лица која у моменту
подношења захтева за одобравање пројекта обављају угоститељску делатност, односно
пружају угоститељске услуге, у складу са законом којим се уређује угоститељство;
3) има пребивалиште, односно седиште на територији Београдског региона, Региона
Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије, односно Региона Јужне и Источне Србије, у
складу са законом којим се уређује регионални развој;
4) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
6) је катастарска парцела на којој се изграђује објекат који je предмет инвестиције у његовом власништву, односно сувласништву;
7) је објекат који је предмет инвестиције у изградњу, односно изградњу и опремање у његовом власништву;
8) је објекат који је предмет инвестиције у опремање у његовом власништву, односно у случајупредузетника и привредног друштва да над тим објектом има и право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем –физичким лицем, јединицом локалне самоуправе, црквом, манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
9) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која је предмет захтева пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;
10) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица, у складу са овим правилником;
11) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљиве трошкове према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које се доставља рачун;
12) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у року одређеном решењем о одобравању пројекта;
13) роба која је предмет инвестиције потиче из прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка.
14) за објекат који је предмет инвестиције у изградњу има одговарајућу документацију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму;
16) ако предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања.
Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта ако тај објекат има грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова или дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката. Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу и/или опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора, лице остварује право на одобравање пројекта ако се енергија из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности.
Саветодавац за агроекономију
Биљана Јањић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.435 sekundi
Powered by Kunena Forum