Подстицаји за набавку квалитетних приплодних грла

Više
12 okt 2020 12:56 #42999 od Petrić Slađana
ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА
Обзиром да рок за подношење захтева за подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла истиче 15.10.2020. године и да је остало свега неколико дана за конкурисање, требало би обратити пажњу ко може бити подносилац захтева и која документација је неопходна за остварење ових подстицаја.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
5) средња школа;
6) научноистраживачка организација у области пољопривреде
7) манастир.

Документација која се доставља уз захтев:
1) рачун за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице са идентификационим бројем животиње
2) отпремница односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
4) јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
7) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу поступка за коришћење подстицаја; 8) потврда надлежног покрајинског органа да за;
9) уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;
10) педигре за грла која су предмет захтева, односно уверење о пореклу пчелиње матице издато од стране главне одгајивачке организације – ако је предмет захтева набавка квалитетне приплодне пчелиње матице.
Ова документација мора бити издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева и мора гласити на подносиоца захтева
Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације доставља и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да: 1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; 2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа; 3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом; 4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице
Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга, уз документацију доставља и попуњен и оверен Образац 2 – Табела чланова задруге,
Ако је подносилац захтева за коришћење подстицаја средња школа, уз захтев доставља и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.
Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација, уз захтев доставља и акт о упису у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.
Ако је подносилац захтева манастир, уз захтев доставља и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.
Ако је подносилац захтева предузетник или правно лице, уз захтев подноси и оверене потписе лица овлашћених за заступање (ОП Образац).
Уверења и потврде које се достављају уз захтев не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева. Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.
Подстицаји се надокнађују у висини 50%-65% од вредности инвестиције.
Максимални износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 дин за набавку квалитетних приплодних грла говеда и 3.000.000 дин за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица.

Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.744 sekundi
Powered by Kunena Forum