Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa u okviru Ipard programa

Više
26 jan 2016 09:21 #29059 od Marković Svetislav
Ipard je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dostići evropski standardi u poljoprivredi. On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijumekoje je potrebno ispuniti da bi se obezbeđena sredstva mogla povući. Kako program predviđa samo određeni broj mera, veoma je važno zainteresoavne poljoprivredne proizvođače informisati o projektima koji se finansiraju i koji će biti pozitivno ocenjeni i prihvatljivi. S tim u vezi u prilogu su prihvatljive investicije predviđene Merom 1 u sektoru proizvodnje mesa.

Uslov za korišćenje sredstava u sektoru proizvodnje mesa podeljeni su prema broju grla na gazdinstva koja u momentu podnošenja zahteva imaju 20 do 1000 goveda/150 do 1000 ovaca ili koza/100 do 10000 svinja/4000 do 50000 brojlera, i oni u okviru IPARD programa mogu konkurisati za sledeće investicije: Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremu za:
Štale;
Objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha;
Skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka,
Specijalizovana oprema za transport stajnjaka;
Ulaganje u opremu i mehanizaciju(uključujući traktore do 10kV);
Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
Poljoprivredna gazdinstva koja imaju preko 1000 goveda, ovaca, koza/preko 10000 svinja/prko 50000 brojlera po turnusu, mogu konkurisati za sledeće investicije:
Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
Izgradnja:
Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta za tov i smeštaj stoke, uključujući objekte za osemenjavanje, čekališta, prasilišta, odgajivališta, objekte za parenje;objekti za smeštaj podmlatka;objekti za bezbedno uklanjanje uginulih životinja, prostor za smeštaj mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla i prostirke, postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizaciju i grejanje,izgradnja podrške energetskim postrojenjima, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovoda (uključujući bunare), gas, struju (uključujući i upotrebu agregata) I kanalizacioni sistem;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na za čuvanje hrane sa pratećom opremom;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje , čuvanje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući ugradnju opreme;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija fiksnih ograda oko farme i dezunfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na farmi (korišćenje agregata, uključujući softver);
Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom;
Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na farmi (solarne energije, vetroturbina, termoelektrana na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu/iz elektrane do objekta;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija interne mreže puteva i parking mesta u okviru farme(prostor u vlasništvu farme);
Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarija za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostor za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za proizvode za čišćenje, pranje i dezinfekciju).

Oprema
Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka(transporteri za stajnjak;urešaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka;gume za pražnjenje rezervoara;separatoriza polutečni i tečni stajnjak;mašine za punjenje tečnog stajnjaja; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujuću opremu za polutečni i tečni stajnjak.
Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka;
Podne rešetke;
Oprema za staje , boksovi i vezovi.
Oprema za prasilišta, odgajivališta, tovilišta, čekalipta, prostor za vepra, objekte za osemenjavanje i optema za prašenje;
Zavese za zatvaranje prolaza u stajama;
Mašine i oprema za proizvodnju stočne hrane, zaa ishranu i napajanje životinja(mlinovi, blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane, oprema i dozatori za koncentrovanu hranu; ekstraktori;transporteri;miks prikolice i dozatori za kabastu hranu, hranilice, pojilice,baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu, prevrtači sena, itd);
Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke;
Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka;
Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi(korali) za usmeravanje i obuzdavanje životinja;
Oprema za tretman papaka;
Sistemi za prskanje tokom letnjih meseci;
Četke za samočišćenje stoke;
Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata uređaja; Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja;
Oprema za fizičke, hemijske i biološke tretmane otpadnih voda i upravljanje otpadom;
Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha;
Investicije u instalacije za obnovljivu energiju za potrošnju na farmi (posebno za solarnu energiju, elektrane na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase);
Oprema za prevenciju širenja i kontrolu bolesti;
Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje(uključujući inkubatore I “veštačku kvočku”) uključujuči alarmni sistem sa generatorom;
Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi;
Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade;
Izgradnja i/ili rekonstrukcijaupravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarija za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostor za odmor, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju);

Dipl.ing. Svetislav Marković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.455 sekundi
Powered by Kunena Forum