Osiguranje useva, plodova i stočarske proizvodnje - Rašić Suzana

Više
29 sep 2017 09:24 #30178 od Rašić Suzana
Osiguranje useva, plodova i stočarske proizvodnje
Predmet osiguranja su sve vrste useva: žitarice, industrijsko bilje, povrće, voće, vinogradi u rodu, mladi voćnjaci i vinogradi do stupanja u rod, usevi i plodovi u staklenicima i plastenicima, voćno-lozni i šumski sadni materijal, livadske trave, lekovito i ukrasno bilje i drugo. Osiguranjem je pokriven gubitak roda-prinosa, nastao kao posledica oštećenja ili uništenja kulture usled dejstva faktora osnovnog rizika. Osiguran je deo biljke koji određuje svrhu gajenja: zrno (seme), koren, krtola, plod, kalemovi, reznice, sadnice, krmna masa i drugo. Kod žitarica osim zrna (semena) može se posebno osigurati i stablo kod voća i kod groždja čokot. U stočarskoj proizvodnji osiguravaju se: goveda, kopitari, ovce, koze, živina, psi, pčele, pastrmke, i tako dalje. Mogu se osigurati i priplodne i tovne kategorije određenih vrsta životinja. Osiguranje se zakljucuje na individualnoj i kolektivnoj osnovi, na pediod od 12 meseci, izuzetno kada je reč o tovnim kategorijama gde tovni proces određuje dužinu trajanja osiguranja. Osiguranjem su pokriveni uginuće, prinudno klanje ili ubijanje usled bolesti ili nesrećnog slučaja.
Usevi i plodovi se osiguravaju na vrednost koju odredi osiguranik, a na osnovu stvarne vrednosti i očekivanog prinosa kulture. Stvarnu vrednost očekivanog prinosa određuju očekivani prinos (kg-mc/h) i tržišna cena na veliko koja se formira u vreme žetve, berbe. Ugovorene vrednosti prinosa i cena mogu se usklađivati sa svojim stvarnim vrednostima tokom trajanja osiguranja- vegetacionog perioda, ali pre ostvarivanja osiguranog rizika. Pre tržišnih cena na veliko, osiguranje useva i plodova može se ugovoriti na garantovane ili ugovorene cene za određene kulture. Životinje se osiguravaju na vrednost koja je realna tržišna u momentu sklapanja osiguranja u dogovoru sa osiguranikom. Za životinje u tovu realna vrednost je ona koju će imati na kraju tova.
Ne osiguravaju se usevi i plodovi koji su prethodno već oštećeni od strane rizika koji se želi osigurati, bez obzira na intenzitet oštećenja. Ne osiguravaju se životinje koje su bolesne ili postoji sumnja da su obolele, koje su iscrpljene, zakržljale ili slepe, kao i one koje se drže u lošim zoohigijenskim uslovima i životinje starije od granica proizvodnog iskorišćenja.
Osiguranjem useva i plodova osiguranik stiče pravo da dobije naknadu za štetu koja nastaje kao posledica oštećenja- uništenja useva i plodova usled dejstva rizika od kojih su osigurani. Da bi ostvario naknadu štete prema ugovorenom obimu i visini, osiguranik mora da ispuni sledeće obaveze:
1. kod zaključivanja ugovora- da osigura sve površine koje su pod usevima i plodovima iste vrste koje poseduje,
2. tokom trajanja osiguranja- da plaća premiju osiguranja prema ugovorenim rokovima,
3. kad nastupi rizik od koga se osigurava, osiguranik odmah po saznanju prijavljuje sve podatke i dokaze kojim raspolaže radi utvrđivanja uzroka i visine štete; na oštećenim usevima i plodovima moraju se pored redovnih preduzeti i dodatne agrotehničke mere u cilju ograničenja štetnih posledica.
Osiguranjem životinja osiguranik stiče pravo na naknadu štete koja nastane kao posledica uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja osigurane životinje. Pravo na nadoknadu može ostvariti samo ako:
1. sa osiguranim životinjama postupa pravilno, što podrazumeva uredno držanje, negu, ishranu, razumno iskorišćavanje,
2. se pridržava svih propisanih veterinarskih i zoohigijenskih mera,
3. svaku promenu zdravstvenog stanja osigurane životinje prijavi ordinirajućem veterinaru i veterinaru osiguravača i ako se ponaša u skladu sa njihovim uputstvima,
4. redovno plaća premiju,
5. osigurani slučaj odmah prijavi osiguravaču.
Premija osiguranja može se platiti u celosti prilikom zaključivanja ugovora ili u ratama.

Pripremila: Rašić Suzana

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.335 sekundi
Powered by Kunena Forum