Dokumentacija potrebna za upis u registar polj.gazdinstava - Rašić Suzana

Više
09 jan 2019 11:16 #35686 od Rašić Suzana
Dokumentacija potrebna za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u registar poljoprivrednih gazdinstava - Rašić Suzana

Za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstva poljoprivrednik - fizičko lice ponosi zahtev za upis na, sa njegovim ličnim podacima, kao nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, popunjavajući za to predvidjene obrasce sa sledećim podacima:
1) podaci o članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) izjava članova domaćinstva da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. U slučaju da je član maloletno lice, izjavu potpisuje roditelj, odnosno zakonski staratelj;
3)podaci o zemljišnom fondu i biljnim kulturama;
4) podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju;
5) izjava vlasnika i zakupca kojom određuje člana domaćinstva koji će biti upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, dok će davalac izjave biti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
6) izjava člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da prihvata da bude upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
7) ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje poljoprivrednog gazdinstva;
8)izjava nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.
Za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstva - fizičko lice koje se bavi seoskim turizmom ne dostavljaju se podaci o biljnim kulturama i vrsti životinja, osim u slučaju kada se to lice istovremeno bavi i poljoprivrednom proizvodnjom.

Uz zahtev za upis prilaže se i sledeća dokumentacija:

1) lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);
2) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga, već rešenje - izvod o raspodeli komasacione mase.
3) rešenje - izvod o raspodeli komasacione mase (original ili overena fotokopija);
4) overen ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje (original ili overena fotokopija). Ugovor o zakupu zemljišta u društvenoj svojini može se prihvatiti samo ako je zakupodavac upisan kao korisnik tog zemljišta u katastar nepokretnosti;
5) lične karte članova domaćinstva koji su prijavljeni na istom prebivalištu i koji su dali izjave da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopije i original na uvid). U slučaju da je član maloletno lice, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih (fotokopije i original na uvid);
6) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice).

Prilikom upisa i obnove registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.291 sekundi
Powered by Kunena Forum