Category: PSSS Kragujevac
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Nega papaka - Goran Joksić
2. Striža ovaca - Goran Joksić
3. Mašinska muža krava - Goran Joksić
4. Pepelnica u vinovoj lozi - Goran Varjačić
5. Odlaganje pesticidne ambalaža - Goran Varjačić
6. Integralno suzbijanje korova - Goran Varjačić
7. Kisela zemljišta i mere popravke - Ljiljana Vuksanović
8. Kukuruz i navodnjavanje - Ljiljana Vuksanović
9. Proizvodnja useva za zelenu masu u postrnoj setvi - Ljiljana Vuksanović
10. Razvoj ruralnog turizma u republici Srbiji - Miloš Jelić
11. Internet marketing i poljoprivreda - Miloš Jelić
12. Šesti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije za fizičku imovinu PG - Miloš Jelić
13. Toplotni strs kod goveda - Violeta Petrović-Luković
14. Uticaj ishrane na pojavu obolenja kod krava - Violeta Petrović-Luković
15. Jednostavan biznis plan - Violeta Petrović-Luković
16. Ovčarska farma - Violeta Petrović-Luković
17. Jagnjenje - Violeta Petrović-Luković
18. Pripreme za telenje i postupak sa teletom - Violeta Petrović-Luković
19. Mašinsko kopanje rupa za sadnju voća - Danko Petrović
20. Vreme sadnje voća i priprema sadnica - Danko Petrović
21. Đubrenje vinograda - Danko Petrović
22. Mali kupusar - Marija Ivanović
23. Krvava vaš - Marija Ivanović
24. Mehurasta gar kukuruza - Marija Ivanović
25. Digitalizacija primarne poljoprivredne proizvodnjeu stočarstvu - Stefanija Anđelković
26. Podsticaji za sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla - Stefanija Anđelković
27. Značaj mikroelemenata u ishranim bilja - Suzana Nešković
28. Folijarnom ishranom protiv stresnih uslova u proizvodnoj godini - Suzana Nešković
29. Zaštita mladih zasada od zečeva - Biljana Milosavljević
30. Rezidba borovnice - Biljana Milosavljević
31. Izbor parcele za organsku proizvodnju vinove loze - Biljana Milosavljević

Date 2021-10-11
File Size 1.2 MB
Download 3

1. Mere nege useva soje - Ljiljana Vuksanović
2. Gajenje kupusa na otvorenom - Ljiljana Vuksanović
3. Očuvanje plodnosti zemljišta u organskom baštovanstvu - Ljiljana Vuksanović
4. Berba grožđa vinskih sorti - Danko Petrović
5. Oštećenja od snega na voću - Danko Petrović
6. Nega vinograda u drugoj godini - Danko Petrović
7. Uticaj pandemije covid19 na poljoprivredu u Republici Srbiji - Miloš Jelić
8. Globalizacija i njen uticaj na ruralni razvoj u Republici Srbiji - Miloš Jelić
9. IPARD (mera 1)-traktori - Miloš Jelić
10. Preventivnim merama protiv rđe kruške - Marija Ivanović
11. Crna vaš trešnje - Marija Ivanović
12. Ružin gundelj - Marija Ivanović
13. Perspektiva i održivost novih zadruga u Srbiji - Suzana Nešković
14. Osnovni principi zadrugarstva - Suzana Nešković
15. Diversifikacija prihoda na gazdinstvu - Suzana Nešković
16. Prednosti i nedostaci gajenja dunje - Biljana Milosavljević
17. Zelena rezidba voćaka - Biljana Milosavljević
18. Mušmula bez semenki - Biljana Milosavljević
19. Trihineloza - Goran Joksić
20. Slobodan sistem držanja krava - Goran Joksić
21. Različita rešenja prostirke za krave - Goran Joksić
22. Upis objekata u registar objekata - Stefanija Anđelković
23. Prva faza SKAP projekta-priprema dokumentacije - Stefanija Anđelković
24. Podnošenje zahteva za subvencionisane kredite MPŠV - Stefanija Anđelković
25. Obična pegavost ista jagode - Goran Varjačić
26. Siva plesan i trulež plodova maline - Goran Varjačić
27. Toplotni stres kod goveda - Violeta Petrović-Luković
28. Šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama - Violeta Petrović-Luković
29. Mlečna groznica krava - Violeta Petrović-Luković

Date 2021-07-19
File Size 1.47 MB
Download 26
 1. Agroekološki uslovi za ga­jenje trešnje – Biljana Milosavljević
 2. Upis u Vinogra­darski registar – Biljana Milosavljević .
 3. Arapski konj – Goran Joksić.
 4. Polna zrelost doma­ćih životinja – Goran Joksić
 5. Afrička kuga svinja – Goran Joksić
 6. Biljne va­ši – Lidija Vulović
 7. Kovrdža­vost lista breskve – Lidija Vulović
 8. Javni poziv za podnošenje zahteva za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog ga­zdinstva za elektrifika­ciju polja u 2021.godini – Jelić Miloš.
 9. Sta­nje ozimih useva tokom ja­nu­a­ra i mere nege u na­rednom periodu – Ljiljana Vuksanović
 10. Zelenišno đu­brenje – Suzana Nešković
 11. Zna­čaj izra­de kalkula­cija poljoprivredne proizvodnje – Miloš Jelić
 12. Prednosti i nedosta­ci organske proizvodnje – Miloš Jelić
 13. GMO u Sr­biji – Suzana Nešković
 14. Organska poljoprivreda – Suzana Nešković
 15. Koncentra­cija uree u krvi i mleku kra­va – Violeta Petrović-Luković
 16. Ishra­na ova­ca i koza – Violeta Petrović-Luković
 17. Formira­nje uzgojnog ob­lika vretena­sti žbun – Danko Petrović
 18. Tipovi rodnih grančica – Danko Petrović
 19. Alterna­tivna rodnost voća – Danko Petrović
 20. Siva trulež u pla­steniku – Lidija Vulović.
 21. Tehnološki norma­tivi u ob­jeka­tima za svinje – Violeta Petrović-Luković.
 22. Žutotr­ba – Marija Ivanović .
 23. Liša­jevi na sta­blu voća – Lidija Vulović.
 24. Plan IPARD javnih poziva za 2021. godinu – Stefanija Anđelković.
 25. Preventivnim mera­ma protiv ra­ka korena voća i vinove loze – Marija Ivanović
 26. Pega­vost lista višnje i trešnje – Marija Ivanović
 27. Podstica­ji za na­bavku kva­litetnih priplodnih grla – Stefanija Anđelković.
 28. Osnovne ka­rakteristike kajsije – Biljana Milosavljević.
 29. Žičnja­ci u kukuruzu (Ela­teridae) – Varjačić Goran
 30. Dokumenta­cija neophodna za ostva­riva­nje pra­va na podstica­je za na­bavku novih ma­šina i opremu u biljnoj proizvodnji u 2021 godini – Stefanija Anđelković
 31. Stajnjak u organskom ba­štovanstvu – Ljiljana Vuksanović. 
 32. Tempera­turni uslovi tokom proizvodnje ra­sa­da ra­nog kupusa – Ljiljana Vuksanović
 33. Pesticidna rezistentnost – Goran Varjačić
 34. Pepelnica strnih žita Brumelija graminis – Goran Varjačić  AGROPONUDA.
Date 2021-03-29
File Size 6.15 MB
Download 74

1.Penzijsko invalidsko osiguranje poljoprivrednika-Miloš Jelić
2.Seoski turizam uz podršku evropske unije-Miloš Jelić
3.Belgijska plavobela rasa goveda-Goran Joksić
4.Obična kruškina buva-Goran Varjačić
5.Osnovna svojstva zemljišta u Šumadiji-Suzana Nešković
6.Mirovanje biljaka tokom zimskog perioda-Danko Petrović
7.Bakterije u biljnom svetu-izvori infekcije-Marija Ivanović
8.Bakterije u biljnom svetu-izvori infekcije-Marija Ivanović
9.Skap projekart-Stefanija Anđelković
10.Poboljšana piramidalna kruna kao najbolji uzgojni oblik za šljivu-Biljana Milosavljević
11.Propusti u lucerištu-Ljiljana Vuksanović

Date 2021-01-04
File Size 3.17 MB
Download 98

1.Sjenička oplemenjena ovca-Goran Joksić
2.Zaštita voća od divljači i glodara-Goran Varjačić
3.Čuvanje voća u hladnjači-Danko Petrović
4.Domaći brdski konj-Violeta Petrović-Luković
5.Bakarni tretman u fazi mirovanja, nezamenjiva mera u višegodišnjim zasadima-Lidija Vulović
6.Važna agrotehnička mera u fazi mirovanja-Lidija Vulović
7.Značaj sprovođenja agrotehničkih mera u suzbijanju fitopatogenih bakterija-Marija Ivanović
8.IPARD-mera 1-Miloš Jelić
9.Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića-Stefanija Anđelković
10.Pozitivno uzajamno dejstvo zelenišnog i stajskog đubriva-Suzana Nešković
11.Stanje oraničnih obradivih površina u šumadijskom regionu-Suzana Nešković
12.Đubrenbje zasada krušaka-Biljana Milosavljević
13.Suzbijanje insekata u skladištima zrnaste robe-Goran Varjačić
14.Setva pšenice u Šumadiji 2020. godine-Ljiljana Vuksanović

Date 2020-12-01
File Size 3.33 MB
Download 68
 1. Crna pegavost paradajza-Lidija Vulović
 2. Antraknoza paprike-Lidija Vulović
 3. Sejati samo deklarisano seme pšenice-Ljiljana Vuksanović
 4. Bolest korena na koju treba obratiti pažnju-Marija Ivanović
 5. Koncentracije magnezijuma i neorganskog fosfora u krvi i mleku-Violeta Petrović-Luković
 6. Koncentracije kalcijuma u krvi i mleku-Violeta Petrović-Luković
 7. Jesenje đubrenje voćaka-Biljana Milosavljević
 8. Objekti za individualno držanje priplodnih krmača-Goran Joksić
 9. Rezidba oraha tokom formiranja krune-Danko Petrović
 10. Podsticaji za preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu-Stefanija Anđelković
 11. Osnovna obrada u ratarskoj proizvodnji-Suzana Nešković
Date 2020-10-30
File Size 3.21 MB
Download 106

1.Značaj siliranja -Goran Joksić
2.Pravo je vreme za berbu kukuruza, skladištenje i priprema za setvu ozimih useva- Ljiljana Vuksanović
3.Presovanje grožđa- Danko Petrović
4.Infekcija pre berbe-ekonomski najznačajniji gubici posle- Marija Ivanović
5.Rizici u poljoprivredi -Miloš Jelić
6.Organaska proizvodnja- Miloš Jelić
7.Finansijska podrška kroz otkuptrišnih viškova tovnih junadi -Stefanija Anđelković
8.Besplatna kontrola plodnosti zemljišta za 2020. godinu (za registrovana poljoprivredna gazdinstva)- Suzana Nešković
9.Zasnivanje zasada drena -Biljana Nilosavljević

Date 2020-10-02
File Size 2.95 MB
Download 81

1.Identifikacija rejona i izbor parcele za organsku proizvodnju vinove loze - Biljana Milosavljević
2.Svarljivost hraniva- Goran Joksić
3.Perspektiva u zaštiti bilja - Goran Varjačić
4.Važno pravilo rukovanja pesticidima - Goran Varjačić
5.Totalni herbicidi u strništima- Goran Varjačić
6.Spaljivanje strništa je tetno i zakonom zabranjeno- Izvor MPŠV
7.Dezinfekcija vimena- Violeta Petrović-Luković
8.Mehanizovana berba jabučastog i koštičavog voća- Biljana Milosavljević
9.Kukuruzni plamenac- Marija Ivanović
10.Subvencije-sertifikacijesistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla - Stefanija Anđelković
11.Podsticaji za regresiranje osiguranja useva, plodova i životinja- Stefanija Anđelković
12.Značaj Prognozno-izveštajne službe srbije- Suzana Nešković

Date 2020-09-30
File Size 3.06 MB
Download 101

1.Limuzin-tovna rasa goveda- Goran Joksic
2.Štetočina koja može desetkovati rod kupusa- Lidija Vulovic
3.Gajenje boranije -Ljiljana Vuksanovic
4.Higijena muznog aparata -Violeta Petrovic Lukovic
5.Podsticaji ministarstva poljoprivrede u sektoru proizvodnje vina- Milos Jelic
6.Šupljikavost lista i krastavost ploda kajsije- Marija Ivanovic
7.Povrede na vinovoj lozi izazvane visokim temperaturama - Danko Petrovic
8.Osnovna principi na kojima počiva poslovanje zadruga- Suzana Neskovic

Date 2020-08-05
File Size 3.09 MB
Download 98

1.Gajenje lešnika-Biljana Milosavljević
2.Faza sazrevanja grožđa-Biljana Milosavljevi
3.Seoski turizam i minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje treba da ispuni seosko turističko domaćinstvo-Miloš Jelić
4.Holštajn-frizijska rasa goveda-Goran Joksić
5.Značaj primene fosfora u ishrani pšenice-Ljiljana Vuksanović
6.Vanessa cardui-Stričkov šarenjak-Marija Ivanović
7.Virusne bolesti životinja-Violeta Petrović-Luković
8.Kardinal-Danko Petrović
9.Razvoj seoskog turizma preko IPARD podsticaja-Stefanija Anđelković
10.Mesto žena preduzetnica u Srbiji-Suzana Nešković
11.Izazovi za preduzetnice-Suzana Nešković

Date 2020-07-02
File Size 3.08 MB
Download 114