Download details
PSSS Kragujevac - Bilten br. 1 - 2021 PSSS Kragujevac - Bilten br. 1 - 2021
(0 votes)
 1. Agroekološki uslovi za ga­jenje trešnje – Biljana Milosavljević
 2. Upis u Vinogra­darski registar – Biljana Milosavljević .
 3. Arapski konj – Goran Joksić.
 4. Polna zrelost doma­ćih životinja – Goran Joksić
 5. Afrička kuga svinja – Goran Joksić
 6. Biljne va­ši – Lidija Vulović
 7. Kovrdža­vost lista breskve – Lidija Vulović
 8. Javni poziv za podnošenje zahteva za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog ga­zdinstva za elektrifika­ciju polja u 2021.godini – Jelić Miloš.
 9. Sta­nje ozimih useva tokom ja­nu­a­ra i mere nege u na­rednom periodu – Ljiljana Vuksanović
 10. Zelenišno đu­brenje – Suzana Nešković
 11. Zna­čaj izra­de kalkula­cija poljoprivredne proizvodnje – Miloš Jelić
 12. Prednosti i nedosta­ci organske proizvodnje – Miloš Jelić
 13. GMO u Sr­biji – Suzana Nešković
 14. Organska poljoprivreda – Suzana Nešković
 15. Koncentra­cija uree u krvi i mleku kra­va – Violeta Petrović-Luković
 16. Ishra­na ova­ca i koza – Violeta Petrović-Luković
 17. Formira­nje uzgojnog ob­lika vretena­sti žbun – Danko Petrović
 18. Tipovi rodnih grančica – Danko Petrović
 19. Alterna­tivna rodnost voća – Danko Petrović
 20. Siva trulež u pla­steniku – Lidija Vulović.
 21. Tehnološki norma­tivi u ob­jeka­tima za svinje – Violeta Petrović-Luković.
 22. Žutotr­ba – Marija Ivanović .
 23. Liša­jevi na sta­blu voća – Lidija Vulović.
 24. Plan IPARD javnih poziva za 2021. godinu – Stefanija Anđelković.
 25. Preventivnim mera­ma protiv ra­ka korena voća i vinove loze – Marija Ivanović
 26. Pega­vost lista višnje i trešnje – Marija Ivanović
 27. Podstica­ji za na­bavku kva­litetnih priplodnih grla – Stefanija Anđelković.
 28. Osnovne ka­rakteristike kajsije – Biljana Milosavljević.
 29. Žičnja­ci u kukuruzu (Ela­teridae) – Varjačić Goran
 30. Dokumenta­cija neophodna za ostva­riva­nje pra­va na podstica­je za na­bavku novih ma­šina i opremu u biljnoj proizvodnji u 2021 godini – Stefanija Anđelković
 31. Stajnjak u organskom ba­štovanstvu – Ljiljana Vuksanović. 
 32. Tempera­turni uslovi tokom proizvodnje ra­sa­da ra­nog kupusa – Ljiljana Vuksanović
 33. Pesticidna rezistentnost – Goran Varjačić
 34. Pepelnica strnih žita Brumelija graminis – Goran Varjačić  AGROPONUDA.
Data
Created 2021-03-29
Changed
Version
Size 6.15 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 1f6cd8a63710ac58a17708e89fc12e30
Created by Administrator
Changed by
Downloads 70
License
Price
Website
SHA1 Checksum 8d763eb15245dc045949e8e27194cb0fa4d1ac25
Filename:PSSS ...021.pdf
Size:6.15 MB