Edukacije Fizickih lica

U junu 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vibera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupe učesnika koji pohađaju edukacije.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15 dostupan je ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Branki Petrović (064 843 5332) ili na 011 2751 622.

Izvor: IPN

Dostavljamo Vam agendu za Modul 11: Adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi, koji će se realizovati 17.05.2022., sa početkom u 10 časova preko Zoom aplikacije.

Agenda: preuzmi 

Liink za praćenje: link

Edukacije se organizuje u okviru projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“, koji realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO), koji finansira Evropska Unija u okviru aktivnosti EU za tebe. Obukom neposredno rukovodi Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) i Poljoprivredna savetodavna stručna služba Novi Sad.

Registracijom za ovu edukaciju dajete saglasnost da tokom edukacije budete snimani/ fotografisani i da se snimci/ fotografije mogu objaviti na portalima FAO, PSSS (www.psss.rs), ili koristiti na Youtube kanalima sa ciljem promovisanja i edukacija.

Izvor: IPN

U maju 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se preko linka samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

TABELA SA DETALJIMA POZIVA DOSTUPNA JE NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, maju 2022. godine dostupan je ovde

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, maj 2022. godine dostupan je ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 15: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima.

Edukacija je održana 17. i 18.03.2022. godine, kroz učenje na daljinu, odnosno on lajn, kombinacijom predavanja i vežbi.

Učesnici edukacije bili su savetodavci svih oblasti iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS).

Edukaciju je otvorio dr Vedran Tomić, koji se takođe na početku edukacije obratio učesnicima i ukazao na značaj vođenja evidencije prihoda i troškova na poljoprivrednim gazdinstvima.

Cilj edukacije bio je osposobljavanje savetodavaca za evidentiranje podataka u obrascima u savetodavnom Modulu ”Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima”. To će razultirati unapređenjem nivoa finansijske pismenosti savetodavaca, ali i neposrednih proizvođača.

Sadržaj modula odnosio se na prikupljanje, unos i korišćenje softvera za evidenciju finansijskih podataka na gazdinstvu. U uvodnom delu, predavač dr Vedran Tomić, predstavio je softver za tehnološko-ekonomske obrasce, i prikazao svih osam tipova obrazaca koji se nalaze u softveru. To su tehnološko ekonomski obrasci za voćarstvo, ratarstvo, povrtarstvo, mlekarstvo, tov, ovčarstvo, med i živinarstvo. Predavač je istakao prednost novog softvera u odnosu na stari način prikupljanja prihoda i troškova na gazdinstvu putem obrazaca bruto marži koji su se nalazili u okviru eksel dokumenta. Takođe, predavač je istakao značaj vođenja evidencije prihoda i troškova na gazdinstvima u Republici Srbiji, kako bi poljoprivredni proizvođači u svakom trenutku znali koliki poslovni prihod ostvaruju na osnovu određenih proizvodnji kojima se bave. Pored značaja evidencije prihoda i troškova, ukazano je i na značaj tehnologije proizvodnje na ostvareni poslovni prihod, jer se u ovim obrascima vode i osnovni podaci o tehnologiji proizvodnje. U okviru druge i treće teme, predavači ma Nikola Ljiljanić i Robert Radišić, dipl.inž. su predstavili metodologiju prikupljanja podataka za Modul, kao i tabele u koje će se ovi podaci prikupljati. Predavači su detaljnije predstavili tabele za prikupljanje podataka koje se odnose na stočarsku i biljnu proizvodu. Takođe, predavači su ukazali na to da se određeni broj tabela, kako za stočarsku tako i za biljnu proizvodnju podudara, a to se pre svega odnosi na tabele za prikupljanje opštih troškova i osnovnih podataka o gazdinstvu. Ostale tabele prilagođene su linijama proizvodnje za koje se podaci prikupljaju. Kroz praktičan rad direktno u softveru predavači su upoznali savetodavce sa softverom koji je namenjen za evidenciju podataka vezanih za Modul. Četvrta tema se odnosila na osvrt popunjavanja tehnološko-ekonomskih obrazaca za 2021. i 2022. godnu. Predavači dr Vedran Tomić i ma Mladen Petrović su zajedno sa po jednim kolegom savetodavcem iz oblasti stočarstva i jednim kolegom savetodavcem iz oblasti biljne proizvodnje (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo), za svaku grupu, prošli kroz sve elemente ovog obrasca i prikazali na praktičnom primeru na koji način su se ovi obrasci popunjavali, kao i kako funkcioniše obračun prihoda i troškova u okviru softvera, kao i ukazali na probleme sa kojima su se svi susretali prilikom popunjavanja.

Očekuje se da će nakon obuke savetodavci biti osposobljeni za samostalno prikupljanje finansijskih podataka, kao i prenos ovih znanja proizvođačima, kako bi deo evidencije preuzeli i oni sami, a savetodavci nakon tako organizovanog prikupljanja imali kontrolnu ulogu pregledanja evidentiranih podataka i unosa u softver. Naravno, očekuje se i da će savetodavci ali i proizvođači uvideti prednosti ovakvog načina vođenja evidencije prihoda i troškova i nastaviti sa sproveđnjem ove metodologije i na širem obimu gazdinstava od predviđenog.

Predavači na edukaciji bili su dr Vedran Tomić, ma Nikola Ljiljanić, ma Mladen Petrović i Robert Radišić, dipl. inž. iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

 

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku nemačke Razvojne banke KfW i kompanije BFC (Business & Finance Consulting) održan je prvi dan edukacije za Modul 3: Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica).

Edukacija je održana 4. marta 2022. godine, kroz teorijska predavanja, u okviru Prvog savetovanja agrobiznis sektora jagodastog voća, u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Instituta „Biosens“ i kompanije „Zeleni hit“.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove voćarstva i vinogradarstva. Savetovanju je pored savetodavaca prisustvovalo i preko 200 poljoprivrednih proizvođača.

Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Na početku edukacije učesnicima se obratio gospodin Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra, koja je ukazao na veliki potencijal i značaj sektora jagodastog voća u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srbije) i istakao značaj održavanja ovog i sličnih skupova u cilju transfera znanja.

Cilj edukacije bio je unapređenje savetodavnog rada PSSS za pružanje adekvatnih informacija proizvođačima zainteresovanim za podizanje novih intenzivnih zasada maline i borovnice. Na osnovu stečenih znanja savetodavci će biti osposobljeni da zajedno sa savetodavcima za zaštitu bilja i agroekonomiju pripreme adekvatan predlog – projekat podizanja višegodišnjeg zasada za proizvođače zainteresovane za ulaganja u intenzivnu voćarsku proizvodnju.

Sadržaj edukacije odnosio se na potencijale za proizvodnju i plasman, analizu pogodnosti klimatskih i zemljišnih uslova za uspevanje, pravilan izbor sorte i sistema gajenja maline i borovnice.

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca za projektovanje i podizanje savremenih intenzivnih zasada maline i borovnice što će biti od značaja za poljoprivredu u segmentu povećanja konkurentnosti proizvodnje jagodastog voća Republike Srbije.

Predavač na edukaciji bio je dr Aleksandar Leposavić iz Instiututa za voćarstvo, Čačak.

Izvor: IPN 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održaće se edukacija za Modul 9 – Korišćenje softvera u izradi planova osemenjavanja krava.

Edukacija će se održati 29. marta, sa početkom u 10 časova, putem učenja na daljinu, odnosno onlajn. Svim zainteresovanim licima omogućeno je praćenje edukacije na You Tube linku Instituta za primenu nauke u poljoprivredi LINK

Izvor: IPN

U aprilu 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz poštovanje mera okupljanja maksimalnog broja ljudi na javnom mestu i primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica),  prijavljujete se preko linka samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, aprilu 2022. godine

Modul

Trajanje modula

(broj bodova)

Datum

Metod / način održavanja obuke

Predavač

Mesto održavanja

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu

Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica) – teren

 

Trodnevna obuka

(6 bodova)

 

5.4.2022.

(drugi dan)

 

Prvi dan teorijska obuka/uživo

Drugi i treći dan / terenska obuka

Prof. dr Aleksandar Leposavić

Terenska obuka (informacija o mestu terenske obuke biće naknadno objavljena)

Voćarstvo

31.3.2022.

 

Organska stočarska proizvodnja

 

Dvodnevna obuka

(4 bodova)

 

20.4.2022.

(prvi dan)

 

Prvi i drugi dan teorijska obuka /

IPN ili

onlajn;

 

 

Prof. dr Vladan Bogdanović

IPN 

Stočarstvo

 

15.4.2022.

 

 

 

 

Organska voćarsko-vinogradarska proizvodnja

 

 

Dvodnevna obuka

(4 boda)

19.4.2022.

(prvi dan)

 

Prvi i drugi dan teorijska obuka/

IPN ili

onlajn;

Prof dr Milica Fotirić Akšić,

Prof. dr Zorica Ranković-Vasić,

MA Branislav Anđelić,

Čedomir Nikolić

 

Onlajn

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

15.4.2022.

 

Adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi

Jednodnevna obuka

(2 boda)

21.04.2022.

Teorijska obuka/onlajn

 

Prof.dr Ružica Stričević

Prof. dr Mirjam Vujadinović Mandić

Prof.dr Vladimir Ćirić

Onlajn

Sve specijalnosti

18.04.2022.

LINK ZA PRIJAVU 

 

 

POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA, APRIL 2022. GODINE

 • ZA MODULE 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu. Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, april 2022. godine

Modul

Trajanje modula

(broj bodova)

 

Broj prijavljenih

 

 

Biznis plan

Dvodnevna obuka

(4 boda)

 

 

Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

 

Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

 

Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje –

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

LINK ZA PRIJAVU 

 

 

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, tokom 2022. godine realizovaće se edukacije za fizička lica. 

Edukacije su namenjene fizičkim licima koja su u postupku za sticanje Sertifikata o završenoj edukaciji / treningu (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Sl. Glasnik RS br 80/14, od 30.7.2014). U tom smislu, edukacije mogu pohađati diplomirani inženjeri poljoprivrede, uvažavajući specijalnosti stručnjaka po modulima.

Učesnici edukacija za fizička lica nemaju obavezu plaćanja kotizacije.

Uslov za Potvrdu o završenoj edukaciji – Institut će učesnicima edukacija izdati Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine), ukoliko ispune sledeće uslove:

 • Obave prijavu za pohađanje edukacija putem Portala PSSS (www.psss.rs), po proceduri koja je detaljno opisana dalje u tekstu.
 • Edukaciju pohađaju u celosti (ukoliko se modul realizuje kroz više dana potrebno je pohađati sve dane edukacije)
 • Iskažu zadovoljavajući nivo znanja, odnosno budu ostvarili 60% i više tačnih odgovora na testu znanja.

 

U 2022. godini Institut organizuje ciklus edukacija za fizička lica, kroz sledeće module:

 1. Modul:

Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica) – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, agroekonomije, melioracija, mehanizacije – Detaljnije

 1. Modul:

Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja, agroekonomije – Detaljnije

 1. Modul:

Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva, tehnologije animalnih proizvoda – Detaljnije

 1. Modul:

Organska stočarska proizvodnja – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva – Detaljnije

 1. Modul:

Organska ratarsko – povrtarska proizvodnja – prijavljuju se stručnjaci iz ratarstva i povrtarstva, zaštite bilja,  organske proizvodnje, melioracija i mehanizacije- Detaljnije

 1. Modul:

Organska voćarsko – vinogradarska proizvodnja – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, zaštite bilja,  organske proizvodnje, melioracija i mehanizacije– Detaljnije

 1. Modul:

Korišćenje softvera u izradi planova osemenjavanja krava – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva – Detaljnije

 1. Modul:

Dobra poljoprivredna praksa – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Obrada zemljišta kao adaptacijska mera na klimatske promene u poljoprivrednoj proizvodnji – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti ratarstva-povrtarstva, melioracija, mehanizacije – Detaljnije

 1. Modul:

Klimatske promene – uticaj i prilagođavanje u animalnoj proizvodnji – prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva – Detaljnije

 1. Modul :

Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 1. Modul:

Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje – Detaljnije

 

Napomena – opis modula sadržan je u odeljku Detaljnije, a sadrži podatke o tipu modula, sadržaju edukacije, ciljnoj grupi, rezultatima edukacije, trajanju, planiranom kvartalu za realizaciju i dr.

 

Moduli od 1 – 11 pripadaju oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi

Moduli od 1215 pripadaju oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine)

 

Metode edukacije:

Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, studije slučaja, diskusije i praktičnog rada i prikaza na terenu. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

Tip edukacije: Edukacije se realizuju kao teorijske – uživo, praktične obuke na terenu i kroz učenje na daljinu, odnosno kao on lajn edukacije.

 

Trajanje modula

Gore navedeni moduli realizuju se u trajanju od jednog do tri dana.

Edukativni / radni materijal

Polaznici edukacije dobijaju materijal (prezentacije/vežbe), ukoliko specifičnost modula ne zahteva drugačije.

Dinamika održavanja edukacija 

Edukacije od 1 – 11 polaznici će pohađati u skladu sa dinamikom edukacija savetodavaca PSSS koje se ralizuju u okviru Godišnjeg plana edukacija savetodavaca za 2022. godinu.

Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu.

Pregled termina edukacija:

Na portalu PSSS, u odeljku edukacije za fizička lica, biće date informacija o realizaciji modula, na mesečnom nivou. Najkasnije do 25. u mesecu biće objavljene edukacije za naredni mesec (na primer do 25. marta biće objavljene informacije za edukacije u aprilu 2022. godine).

Mesto održavanja edukacija:

Beograd, terenske obuke na području Republike Srbije, on line okruženje.

Za module u trajanju od više dana edukacije mogu biti realizovane i kombinovano (na primer deo on lajn, a deo na terenu).

Vreme trajanja edukacija

Edukacije se realizuju u trajanju od 9.30 do 17.00 časova.

Prijava učesnika:

Svi ranije prijavljeni učesnici za edukacije fizičkih lica, potrebno je da se prijave ponovo.

Fizička lica za pohađanje edukacija od 1 do 11 prijavljuju se u periodu od postavljanja Poziva za prijavu (koji Institut objavljuje na portalu PSSS najkasnije do 25. u mesecu za edukacije u narednom mesecu) do najkasnije 3 dana pre termina edukacije. Tačan datum poslednjeg dana prijave  naznačen je za svaki modul u Pozivu za prijavu.

Napomena – samo za edukaciju Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica), prijava učesnika biće od 28. februara do 1. marta 2022. godine.

Prijava za module od 12 do 15 biće omogućena počev od 1. marta 2022. godine i zainteresovani se mogu prijavljivati kontinuirano, do broja potrebnog za formiranje grupe.

Link za prijavu nalazi se u okviru Poziva za prijavu edukacija.

Ukoliko se modul realizuje kao višednevna edukacija potrebno je prijaviti se samo jednom.

Prijavu za pohađanje edukacija fizička lica obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurna da će istu i pohađati, s obzirom da je  realno stanje broja prijavljenih u interesu učesnika i organizatora.

Informacija o broju prijavljenih učesnika za module od 12 do 15, biće dostupan na portalu PSSS, ažuriran svakog prvog u mesecu, za prethodni mesec. Nakon prijave dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe, termin održavanja edukacije biće objavljen u roku od 7 dana.

U martu 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz poštovanje mera okupljanja maksimalnog broja ljudi na javnom mestu i primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, mart 2022. godine

Modul

Trajanje modula

(broj bodova)

Datum

Metod / način održavanja obuke

Predavač

Mesto održavanja

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu

Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica)

 

Trodnevna obuka

(6 bodova)

4.3.2022

(prvi dan)

Prvi dan teorijska obuka/uživo

Drugi i treći dan / terenska obuka

Prof. dr  Aleksandar Leposavić

Beograd, Hotel Jugoslavija

Voćarstvo

1.3.2022.*

 

Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 litara na dan

 

Trodnevna obuka

(6 bodova)

 

15.3.2022

(prvi dan)

 

16.3.2022

(drugi dan)

 Prvi i drugi     dan       teorijska  obuka/

on lajn;

 

Treći dan /

terenska obuka

Prof. dr Predrag Puđa

 

 

 

 

On lajn

Stočarstvo, prehrambena tehnologija

 

11.3.2022.

 

 

 

Korišćenje softvera u izradi planova osemenjavanja krava

 

 

Jednodnevna obuka

(6 bodova)

29.3.2022

Teorijska obuka /

on lajn

Boris Berisavljević

 

 

On lajn

Stočarstvo

19.3.2022.

LINK ZA PRIJAVU 

 

 

*VAŽNO – Za edukaciju „Projektovanje podizanja višegodišnjeg zasada (malina i borovnica)“, potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 2.500,00 dinara koja obuhvata troškove ishrane i osveženja u pauzama (do 1.marta 2022. godine; kontakt osoba je Mladen Petrović, 064/8435-335)

 

POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA, MART 2022. GODINE

 • ZA MODULE 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, mart 2022. godine

Modul

Trajanje modula

(broj bodova)

 

Broj prijavljenih*

 

Biznis plan

Dvodnevna obuka

(4 boda)

 

 

Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

 

Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

 

Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje –

Jednodnevna obuka

(2 boda)

 

LINK ZA PRIJAVU 

 

*Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu.

 

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

 

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda i Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u periodu od 13. do 15 decembra 2021. godine održan je 13. Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, u Vrnjačkoj Banji, sa motom: „Blagostanja radi, mudri domaćine shvati ravnotežu sa prirodom moraš imati.“

 Učesnici Seminara bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Srpske akademije nauka i umetnosti – Odbora za selo, Privredne komore Srbije, Ambasade Kraljevine Holandije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Makedonije, Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije, fakulteta i instituta, opština i udruženja poljoprivrednih proizvođača, međunarodnih organizacija, medija i drugi brojni gosti.

 Seminar je otvorio dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Skup su pozdravili i učesnicima se obratili gospodin Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Mladen Petreš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, gospodin Koen van Ginnneken, ataše za poljoprivredu Kraljevine Holandije u Beogradu, Prof. dr Zorica Vasiljević, član Odbora za selo, Srpske akademije nauka i umetnosti i Igor Hrovatič, predsednik mreže savetodavnih službi jugoistočne Evrope. Svečanom otvaranju skupa prisustvovao je gospodin Željko Radošević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

 Svečano otvaranje ovogodišnjeg seminara oplemenila je izložba tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda kao i postavka izložbe postera na temu „Budući brendovi iz Srbije“, u cilju promocije tradicionalnih biljnih i animalnih proizvoda, specifičnih za područje rada svake PSSS, koji se prepoznaju kao budući brend Srbije.

Ovogodišnjem Seminaru prisustvovalo je oko 400 učesnika, od kojih je seminar uživo pratilo oko 300 i u on lajn okruženju oko 100, koje su predavači kroz plenarna predavanja i interaktivne radionice za ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, zaštitu bilja i agroekonomiju upoznali sa aktuelnim temama iz oblasti savetodavstva i poljoprivredne struke. U skladu sa motom, teme su bile posvećene unapređenju konkurentnosti gazdinstava kroz dodavanje vrednosti biljnim i animalnim proizvodima, digitalizaciji,  preciznoj poljoprivredi, klimatskom promenama, ulozi savetodavstva na polju agroekologije i drugim aktuelnim temama. Posebna pažnja bila je posvećena aktivnostima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Sektora za ruralni razvoj, kao i Pokrajinskog sekretarijata za Poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, u funkciji razvoja poljoprivrede kroz delovanje Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi. Održan je i Okrugli sto „Digitalizacija u poljoprivredi Srbije – stanje i perspektiva“.

Seminar je direktno prenošen na You tube  kanalu.

Materijali sa Seminara PSSS:

 Prvi dan

 Drugi dan – prvi deo

Drugi dan – drugi deo

Treći dan

 

Izvor: IPN