Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Negotin, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba Negotin radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i druge poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Danas se PSS Negotin bavi: poslovima laboratorijskih ispitivanja, kontrolom plodnosti zemljišta, proizvodnjom voćnih sadnica i loznih kalemova, transferom naučnih dostignuća u oblast poljoprivredne proizvodnje, edukacijom poljoprivrednih prozvođača direktnim kontaktom u Zavodu, radom na terenu i putem sredstava javnog informisovanja, izdavanjem stručnih publikacija, uvođenjem novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, organizovanjem i održavanjem predavanja, seminara, radionica i kurseva iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, iz oblasti zaštite bilja – izveštajno prognoznom službom i registrovanjem prometa pesticida, praćenjem odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava kao i praćenjem i izveštavanjem o sezonskim poljoprivrednim radovima, sprovođenjem mera agrarne politike, a sve u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na prostoru Okruga Bor.  

Područje okruga Bor zahvata srednje istočni deo republike Srbije sa teritorijama opština Kladovo, Negotin, Bor i Majdanpek i uglavnom se nalazi u slivu triju velikih reka Timoka, Peka i Dunava.Deo navedenih Opština ima karakter brdsko-planinskog područja sa klimom koja je specifična za ovaj Okrug.Okrug Bor spada u 5 najvećih okruga u Republici Srbiji sa površinom od 3.506 km2. Teritorija okruga Bor pokriva 4 opštine: Negotin, Kladovo, Bor, Majdanpek, sa 5 gradskih i 84 seoskih naselja. Podaci po popisu iz 2002. godine:Površina i struktura poljoprivredne proizvodnje  Inače, ova teritorija se nalazi na granici dve velike klimatske zone: kontinentalne i umereno kontinentalne, čijim se čestim mešanjem u uslovima planinskih sistema Karpata i Balkana stvara semiaridna pa čak i aridna podklimatska zona.
Ova zona ima osnovni karakter, gde su zime duge sa ekstremno niskim temperaturama, leta su duga, suva i žarka, a proleća i jeseni su kratki sa velikim kolebanjima svih klimatskih elemenata, pogotovu izrazitim vetrovima. U planinskom području zemljište je niže poljoprivredne vrednosti, a brdski i nizijski deo je više poljoprivredne vrednosti. Inače, cela teritorija ovog Okruga ima poljoprivredni karakter.  

U PSS Negotin trenutno radi 16 zapošljenih, od čega 1 doktor nauka (direktor), 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 2 inženjera, 5 radnika sa IV stepenom stručne spreme različitih profila, 1 VKV radnik i 1 radnik sa I stepenom stručne spreme. Od navedenog broja 6 zapošljenih je angažovano na poslovima savetodavaca iz sledećih oblasti poljoprivredne proizvodnje: ratarstvo, stočarstvo, zaštita bilja, voćarstvo-vinogradarstvo, tehnologija ratarskih i tehnologija biljnih proizvoda.

Što se tiče opremljenosti Zavod za poljoprivredu Negotin poseduje zgradu veličine 2000 m2 (sa pratećim objektima), komplet opremljenu laboratoriju za analizu zemljišta i vina, 6 računara, 2 vozila za rad na terenu, oko 7 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta pod sistemom za navodnjavanje kap po kap, koje služi za proizvodnju voćnih sadnica i loznih kalemova kao i za oglede u ratarskoj proizvodnji, za navedene proizvodnje imamo potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju.  
U okviru PSS Negotin postoje sledeći odseci:

  • odsek za zaštitu bilja
  • odsek za ratarstvo
  • odsek za voćarstvo i vinogradarstvo
  • odsek za stočarstvo
  • odsek za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda

Finansiranje službe vrši se uglavnom iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda ostvarenim pružanjem usluga organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.