Category: PSSS Loznica
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Priprema plastenika za zimu- Dušan  Despotović  
2. Sušenje i čuvanje kukuruza u zrnu- Milica Popadić  
3. Značaj osnovne obrade zemlјišta- Milenko Đurić
4. Savremena proizvodnja koza na malim gazdinstvima- Gordana Vujaklija
5. Jesenje đubrenje malinjaka- Zlatica  Krsmanović
6. Pravilan izbor sadnica voćaka - Velјko Stepanović
7. Dezinfekcija plastenika- Radmila Ćalić  
8. Nadoknada polјoprivrednicima po osnovu poreza na dodatu vrednost- Živko  Stefanović

Date 2020-11-09
File Size 1.08 MB
Download 9


1. Sejati samo deklarisano seme- Dušan  Despotović  
2. Diverzifikacija u polјoprivredi- Milica Popadić  
3. Agrotehnika tritikalea- Milenko Đurić
4. Zadrugarstvo- Gordana Vujaklija
5. Vinogradarski registar- Zlatica  Krsmanović
6. Krečenje voćnih stabala- Velјko Stepanović
7. Značaj plavog prskanja i krečenja stabala u jesen- Radmila Ćalić  
8. Podrška polјoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi- Živko  Stefanović

Date 2020-10-08
File Size 1.19 MB
Download 16

1. Pravilno siliranje kukuruza- Dušan  Despotović  
2. Konzervacijska obrada zemlјišta za setvu strnih žita- Milica Popadić  
3. Mikrobiološki preparati za razlaganje žetvenih ostataka- Milenko Đurić
4. Priplodne junice- Gordana Vujaklija
5. Značaj humusa za bilјke- Zlatica  Krsmanović
6. Proizvodnja rakije od šlјive – Velјko Stepanović
7. Zaštita maline i kupine posle berbe - Radmila Ćalić  
8. IPARD podsticaji za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja- Živko  Stefanović

Date 2020-09-25
File Size 1.48 MB
Download 20

1. Vreme vađenja krompira- Dušan  Despotović  
2. Mogućnosti ispitivanja kvaliteta silaže - Milica Popadić  
3. Postupci sa strništem- NE PALI STRNјIKU!- Milenko Đurić
4. Uticaj  visokih temperatura na muzna goveda- Gordana Vujaklija
5. Magnezijum u ishrani voća- Zlatica  Krsmanović
6. Kalijum u ishrani bilјaka– Velјko Stepanović
7. Suzbijanje sovica i kukuruznog plamenca- Radmila Ćalić  
8. Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje- Živko  Stefanović

Date 2020-08-07
File Size 580.91 KB
Download 34

1. Šta sa zemlјištem nakon skidanja ozimih strnina - Dušan  Despotović  
2. Menadžment u organskoj proizvodnji- Milica Popadić  
3. Za setvu pšenice koristiti kvalitetno, deklarisano seme- Milenko Đurić
4. Tehnologija mleka i proizvodi od mleka- Gordana Vujaklija
5. Podizanje zasada jagode- Zlatica  Krsmanović
6. Privremeno vezivanje izdanaka maline nakon završetka berbe – Velјko Stepanović
7. Zaštita paradajza - Radmila Ćalić  
8. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja- Živko  Stefanović

Date 2020-07-08
File Size 1.11 MB
Download 32

1.Međuredna obrada okopavina- Dušan  Despotović  
2.Postrna setva u službi diverzifikacije prihoda na gazdinstvu- Milica Popadić  
3.Početak  pripreme zemlјišta za setvu lucerke- Milenko Đurić
4.Značaj ispusta u mlečnom govedarstvu- Gordana Vujaklija
5.Azot u ishrani voća- Zlatica  Krsmanović  
6.Vilina kosica- Radmila Ćalić  
7.Podsticaj MPŠV za nabavku novih mašina i opreme za primarnu   proizvodnju u stočarstvu- Živko  Stefanović

Date 2020-06-05
File Size 1.02 MB
Download 41

1. Karakteristike Aberdin Angus rase goveda- Gordana Vujaklija
2. Zaštita od virusa na polјoprivrednom imanju i tokom prerade i transporta prehrambenih proizvoda- Milica Popadić  
3. Pravilna agrotehnika lucerke- Dušan  Despotović  
4. Kultiviranje kukuruza- Milenko Đurić
5. Suzubijanje šlјivinog smotavca- Radmila Ćalić  
6. Higijena berbe jagode u vreme virusa Covid 19- Zlatica  Krsmanović  
7. Novčana pomoć države polјoprivrednim gazdinstvima- Živko  Stefanović

Date 2020-05-08
File Size 1.26 MB
Download 42

1. Aktivnosti pčelara u aprilu mesecu- Gordana Vujaklija
2. Mere borbe protiv erozije u ratarstvu- Milica Popadić  
3. Proizvodnja soje- Dušan  Despotović  
4. Krompir-osnovna namirnica- Milenko Đurić
5. Zaštita strnina- Radmila Ćalić  
6. Važna pravila u ishrani visožbunaste borovnice - Zlatica  Krsmanović  
7. Upravlјanje rizicima u polјoprivredi- Živko  Stefanović

Date 2020-04-08
File Size 1.08 MB
Download 50

1.Seno- Gordana Vujaklija
2.Osnovna obrada zemlјišta- Milica Popadić  
3.Jara okopavina - kukuruz- Dušan  Despotović  
4.Novi trendovi u setvi soje- Milenko Đurić
5.Prognozno izveštajna služba uz primenu  dobre polјoprivredne prakse- Radmila Ćalić  
6.Rezidba mladih šlјiva- Zlatica  Krsmanović  
7.Osnovni podsticaji u bilјnoj proizvodnji u 2020.godini i  obnova registracije polјoprivrednih  gazdinstava- Živko  Stefanović

Date 2020-03-20
File Size 1.15 MB
Download 47

1.Ponašanje svinja - Gordana Vujaklija
2.Agroekološki uslovi Srbije i borba protiv suše- Milica Popadić  
3.Prihrana strnih žita na novi način- Dušan  Despotović  
4.Tipovi sušara za sušenje ratarskih kultura - Milenko Đurić
5.Poleganje rasada- Radmila Ćalić  
6.Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa - Zlatica  Krsmanović  
7.Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju u 2020.godini- Živko  Stefanović

Date 2020-02-05
File Size 1.23 MB
Download 62