Dokumentacija za izgradnju i opremanje objekta za muzne krave

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #305935

  У Колубарском округу велики број пољопрвредних произвођача заинтересован је за коришћење средстава из ИПАРД фондова ЕУ за инвестиције у изградњу и опремање објекта за музне краве. То су у највећем броју газдинства која поседују више од 20 музних крава на газдинству и не могу користити подстицајна средства из националних фондова Најчешће недоумице потенцијални корисници средства и подносиоци захтева имају везана за документацију коју је потребно доставити уз Захтев за одобравање средстава. Поред опште документације која се доставља и за коришћење средстава за набавку трактора и механизације, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности. Подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање 10 година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.
  За инвестиције у изградњу објеката, поред наведене документације, доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано издавање грађевинске дозволе, односно није прописано издавање решења за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.
  Оно што је важно и треба напоменути да су општи трошкови који су настали пре релаизације инвестиције прихватљиви, а то су:
  – Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;
  – Трошкови израде студија о процени утицаја на животну средину;
  – Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге);
  – Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за пројекат/бизнис план.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.