Osnivanje zemljoradničke zadruge

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #302703
  Radić Dragomir
  Učesnik

  Према Закону о задругама, Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о оснивању, усвајањем задружних правила и избором задружних органа. Задругу може основати најмање пет пословно способних физичких лица. Најмањи број оснивача задруге не могу чинити лица која живе у заједничком домаћинству са оснивачем. Задругар је физичко лице, које потпуно или делимично послује преко задруге, тј. продаје своје производе, набавља репроматеријал или користи услуге задруге. Оснивачка скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако скупштини присуствује најмање пет оснивача. Зависно од циљева оснивања и потребних средстава за оснивање и пословање, задруге се могу оснивати улозима или чланаринама, у складу са уговором о оснивању и задружним правилима. Улози могу бити новчани и материјални и они чине основни капитал задруге. Минимални основни капитал износи 100 динара. Према задружним правилима минималан појединачан улог не мора да буде једнак за све чланове задруге. Задруге које се оснивају без улога могу да се обезбеде од чланарина задругара, која се одређује у подједнаком износу за све осниваче, као и за нове задругаре који се учлањују после оснивања. Улог и део улога се не могу враћати задругару, залагати нити бити предмет извршења или обезбеђења за обавезе задругара, за време трајања статуса задру¬гара. Задругар може имати само један улог у задрузи. Оснивачки акт задруге је уговор о оснивању који се закључује у писаној форми. Потписи оснивача на уговору о оснивању оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа. Неопходна документа при оснивању задруге су׃ уговор о оснивању задруге, задружна правила, записник са оснивачке скупштине, АПР јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствен регистар пореских обвезника, АПР Потврда о примљеној регистрационој пријави, решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине да се задруга уписује у Регистар, картон депонованих потписа који се оверава у банци, ОП образац – оверени потписи лица овлашћених за заступање (ове¬рено код јавног бележника), АПР решење о упису у јединствени регистар са именима задругара оснивача, уплатница новца АПР-у за оснивање (6.900,00 динара), захтев банци за пренос средстава положених на име уплате основног капитала на рачун домаћег привредног друштва, а Министарство финансија – Пореска управа издаје потврду о извр¬шеној регистрацији.
  Драгомир Радић, ПССС Смедерево

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.