Šta je potrebno od dokumentacije za osnivnje zadruge

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #310000

  Приликом оснивања задруге у Агенцији за привредне регистре потребно је приложити следећу документацију:

  1. Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника. Овај образац се преузима са сајта Агенције за привредне регистре и електронски се попуњава. За сваког задругара попуњава се посебно страна на којој се уписују подаци за задругара, и то за сваког задругара посебна страна (страна 11 регистрационе пријаве). На наведеној страни се уноси и податак о уписаним, односно уплаћеним улозима задругара, при чему се уписује укупан износ за сваког задругара (уплаћен + уписан). Приликом попуњавања регистрационе пријаве уноси се и претежна и остале делатности задруге према важећој Уредби о класификацији делатности, као и проценат обављања истих. Такође, приликом регистрације изјашњава се о Пореској пријави, односно да ли је задруга у систему ПДВ-а или није. Уколико се изјасни да је у систему ПДВ-а приликом регистрације у АПР-у аутоматски ће јој бити додељен ПИБ. У регистрационој пријави наводи се пуно пословно име задруге, а може се, али и не мора навести скраћено пословно име, с’тим да се мора водити рачуна да се према важећим законима скраћеница ЗЗ не моће користити у скраћеном пословном имену, већ само правна форма, нпр. задруга. Приликом избора пословног имена треба водити рачуна да назив задруге не сме да буде сличан неком постојећем називу другог привредног субјекта, па се у овом погледу треба придржавати упутства за избор назива која су дата за привредна друштва. Приликом провере постојећег посовног имена уноси се само име без правне форме.
  2. Уговор о оснивању задруге са овереним потписима оснивача (задругара).
  3. Доказ о идентитету задругара (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу)
  4. Записник са оснивачке скупштине
  5. Задружна правила
  6. Књига задругара (само за задруге са чланарином)
  7. Потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у задругу (само за задруге са улозима), при томе улог може сваки задугар посебно уплатити улог на привремени рачун задруге или одговорно лице у име свих задругара. Након регистрације задруге у АПР-у отвара се рачун задруге у банци у којој је итворен привремени рачун и сердства се са привременог рачуна пребацују на рачун задруге.
  8. Одлука о именовању председника и чланова управног одбора (ако постоји),
  9. Одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора (ако постоји)
  10. Доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и задружних правила и за објаву књиге задругара. Накнада за регистрацију оснивања привредног друштва, који се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката, износи 4.900,00 динара. Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва (ОД, КД, ДОО и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од по 1.000,00 динара. Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката-привредна друштва, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број се добија притиском на линк Позив на број на сајту Агенције за привредне регистре и добијени број се уноси у уплатницу.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.